Eupodotis senegalensis

White-bellied Bustard, Outarde du Sénégal (French)