Terathopius ecaudatus

Bateleur, Aigle bateleur (French)
Term
kasa wɔ̃kurun gia