Previous PageNext Page

266. MEROPS SUPERCILIOSUS (persicus)

Engl. Blue-cheeked Bee-eater.

Franç. Guêpier de Perse.

Grec Prasinoméropas.

Iran Zanbur-xor-e galu xormà-ei.- sabzak, sàr-e sabz.

Arm. Kanac Melvaker.

Eg. Warwàr azraq al-khadd.- Sigàg, abu wahwàh côte nord, dalil as-summàn delta, ghuràb yabàni 'asfur al-janna, kebis; ba-sàynih.Eg., khodairi Qazwini, khuddà, khudàri, khuddir, khudaira, khaddaeir, khuader ð3.4.4..-

H.Sem. khudàriya ar.litt., khudàriSoudan: Nil Bleu, Baggara, khundar Irak, khudairan Muscat ð3.4.4..-

Hebr. Shaqraq yaroq.

Top Of Page