Previous PageNext Page

3.4.14.1 spi- White; blanc

Afgh.: Pashtospinwhite
Afgh.: Ormurispiuwhite
Afgh.: Sanglechispedhwhite
Arm.spidak, anpiswhite
Kurdishspedadawn
Pers.: Sivandespidwhite
Pers.sapid, safidwhite
Pers.sipewhite
Pers.sipihrworld, sun, sky
Akk.supûresplendent
Baluchiyspetwhite
Pers.: Zendspiti-gaonawhite colour
Kurdish: Soranisipiwhite, sipik eggwhite
Iran: Sangesarièspiwhite; Magpie, 288
Mod.Greekxaspizoto whiten
Urdupiláyellow
Ukr.pivní ociyellow brown eyes
Lettishpiensmilk
India: Santalpondwhite
India: Santalpanduyellow
Tokh.pàñisplendour
Chinesepáiwhite

Top Of Page